Phật tử Việt Nam

5 thoughts on “NIỆM PHẬT VỚI CẬN TỬ NGHIỆP, DISC 2, THÍCH GIÁC TÂY, 2015

  1. thầy giảng hay nam con cầu mong chu phât chu thiên gia hô cho thầy manh khỏe và con cầu mong tất cả moi nguoi nghe pháp làm theo loi phât dây thì sẽ đuoc thân tâm an lac gia đình hanh phúc may man trong cuôc sống chính bản thân tôi đã làm theo loi phât dây tôi thấy gap nhiều may man trong cuôc sống Nam Mô Bổn Su Thích Ca Mâu Ni Phât…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *