Phật tử Việt NamKhuyên Người Niệm Phật || Buông Xả Thì Tự Tại || CDGN
– Tác Giả : Diệu Âm

Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật Tịnh- độ
Thượng báo tử trọng ân,
Hạ tế tam đồ khổ.
Nhược hữu kiến văn giả,
Tức phát Bồ- đề tâm.
Tận thử nhất báo thân,
Đồng sanh Cực- lạc quốc.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

#ConDuongGiacNgo

#CDGN

#Khuyennguoiniemphat

#Buongxathitutai

9 thoughts on “Khuyên Người Niệm Phật || Buông Xả Thì Tự Tại || CDGN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *