Phật tử Việt NamTrưởng Lão Thích Thông Lạc – Pháp Phật Nguyên Thủy – Làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết – Tự Lực và Trí Tuệ.
*************************************************
– Danh sách các bài giảng Căn Bản:
– Bộ Giáo Án: Đường lối tu tập của đạo Phật:
– Driver lưu trữ: ; Youtube:
– Các bậc Thánh Tăng trong thời đức Phật:
– Những bài giảng Đặc Biệt:
– Trang web tham khảo thêm: http//tuvienchonnhu.net ; thuvienthaythonglac.net
#cacbacthanhtang, #phapphatnguyenthuy, #truonglaothichthonglac, #thaythonglac, #nguyenthuy, #giaoantutap, #giaophapnguyenthuy,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *