Phật tử Việt Nam

21 thoughts on “Chợt Tỉnh Cơn Mê – Phim Phật Giáo

  1. xem hết đến 2/3 của bộ phim phim chẳng hiểu gì giờ người vợ này không phải là người vợ lúc cha hỏi thằng chồng này tiền ở đâu mà có . người vợ này là người vợ khác à.. thằng này giết ông sư lấy vàng mà sao nó không bị sao nhỉ. càng xem càng thấy phim không đâu vào đâu. nhân quả báo ứng ở chỗ nào

  2. mày đừng có tham lam cái gì của mày thì là của mày mày đừng có nghĩa ăn cắp vàng của sư thầy i mà Mày giàu có ác giả thì ác báo

  3. Tham và ác độc nhà đã làm ác mà không chịu khác phục còn tham nữa ai trên đời ai mà không cần tiền tài vật chất nhưng hay làm để có được nó chứ tham của người làm gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *