Phật tử Việt NamMục tiêu của Đạo Phật là giải thoát Đau Khổ và Luân Hồi.
CÂU HỎI HAY VỀ ĐẠO PHẬT ( từ câu 11-20):
Câu 11: Tu thiền như thế nào tăng sức khỏe, tránh bệnh tật?
Câu 12: Trạng thái Vô Thực, Vô Hư của Chân Tâm là gì?
Câu 13: Tu trên Thức là gì? Tu trên Thức có thể đạt thành tựu gì?
Câu 14: Con số 7 trong các kinh Phật có ý nghĩa gì?
Câu 15: Nhị Vọng là gì?
Câu 16: Tiền Ngũ Thức là gì?
Câu 17: Tám Thức là gì?
Câu 18: Nguồn gốc của Đau Khổ và Luân Hồi từ đâu?
Câu 19: Hiểu đúng về Giải Thoát như thế nào?
Câu 20: Công thức giải thoát là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *